BTG-BTL sells its first plant Empyro to Twence.

 

<English version below>

BTG-BTL draagt Empyro over aan Twence.

Hengelo, 12 december 2018.

Empyro, een unieke installatie voor de productie van duurzame pyrolyse-olie blijft in Twentse handen! 

Empyro, dat biomassa omzet in pyrolyse-olie, groene stoom en elektriciteit, wordt vanaf 1 januari 2019 onderdeel van Twence. Gerhard Muggen directeur van BTG-BTL en Empyro gaf vandaag het spreekwoordelijke stokje door aan Marc Kapteijn, directeur van Twence. De partijen gaan intensief samenwerken om de installatie verder door te ontwikkelen en nieuwe duurzame initiatieven te ontplooien.

Doen waar je goed in bent en krachten bundelen

Gerhard Muggen: “BTG-BTL heeft een unieke technologie voor de productie van pyrolyse-olie. Wij willen deze technologie wereldwijd uitrollen en daarmee een bijdrage leveren aan de energietransitie. De Empyro-installatie is de eerste installatie in de wereld die op commerciële schaal gerealiseerd is. Deze installatie laat zien dat de technologie succesvol is. Het is echter niet het doel van BTG-BTL om zelf olie te produceren. Daarom zijn wij blij met deze overname waarbij we nog steeds Empyro als een succesvolle referentie kunnen blijven gebruiken. Twence heeft veel kennis van grootschalige productieprocessen en wil graag investeren en opschalen. Ons “kindje” is in goede handen en daarnaast gaan wij samen kijken naar de verwerking van bermgras, een lastig te verwerken afvalstroom, tot pyrolyse-olie. Zo kan iedereen doen waar hij goed in is en bundelen wij onze krachten.”

Marc Kapteijn kijkt ook uit naar de samenwerking: “Twence richt zich op het terugwinnen van grondstoffen en het produceren van duurzame energie. Wij zijn blij dat wij deze unieke installatie, die evenveel duurzame energie produceert als de energiebehoefte van 8.000 huishoudens, aan ons portfolio toevoegen. Ook het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe duurzame initiatieven zorgt voor regionale slagkracht in het realiseren van de duurzaamheidsdoelen. Wij gaan samen mooie stappen zetten om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.” Twence zet de bedrijfsvoering op dezelfde voet voort en verwelkomt per januari alle medewerkers van Empyro.”

Energiefonds Overijssel

Gedeputeerde Traag voor Energie, Milieu en Europa van de Provincie Overijssel is verheugd over de overname: “Als provincie werken we – samen met onze partners - aan 20% nieuwe energie in 2023, en een energieneutrale provincie in 2050. Innovatie is een belangrijk onderdeel van de overgang naar nieuwe energie. We hebben als provincie en Energiefonds Overijssel destijds samen met de initiatiefnemers en mede aandeelhouders onze nek uitgestoken voor de financiering. Het feit dat de markt nu geïnteresseerd is om de pyrolysefabriek te gaan exploiteren, betekent dat onze middelen hun werk hebben gedaan en weer ingezet kunnen worden voor andere projecten. We feliciteren zowel BTG-BTL als Twence met deze succesvolle overname, en kijken uit naar de verdere ontwikkeling van pyrolyse die beide bedrijven hebben aangekondigd.”

 

Meer informatie: www.btg-btl.com en www.twence.nlBTG-BTL hands over Empyro to Twence

Empyro, a unique plant for the production of sustainable pyrolysis oil, to remain in the hands of Twente

Empyro, which specialises in the conversion of biomass into pyrolysis oil, green steam and energy, will become part of Twence on 1 January 2019. Today, Gerhard Muggen, Director of BTG-BTL and Empyro, passed the proverbial baton to Marc Kapteijn, Director of Twence. The parties will continue working closely together to further develop the plant and explore new sustainable initiatives.

Do what you are good at and join forces

Gerhard Muggen: “BTG-BTL has developed unique technology for the production of pyrolysis oil. We intend to roll-out this technology on a global scale and thus contribute to the energy transition. The Empyro plant is the first plant in the world that has been realised on a commercial scale. This plant demonstrates that this technology is successful. However, it is not BTG-BTL’s aim to produce oil itself. We are therefore happy with this takeover and that we can continue to use Empyro’s name as a successful reference. Twence has extensive knowledge of large-scale production processes and wants to invest and scale up. Our ‘baby’ is in good hands and we will be looking together at the processing of roadside grass (a waste stream that is difficult to process) into pyrolysis oil. Everyone will then do what they are good at and we will join forces.”

Marc Kapteijn also looks forward to a successful cooperation: “Twence focuses on the recovery of raw materials and the production of renewable energy. We are happy to add this unique plant, which produces the same proportion of renewable energy as the energy requirement of 8,000 households, to our portfolio. The joint development of new sustainable initiatives also provides regional strength in realising the sustainability goals. We will take great steps together to reduce the use of fossil fuels.” Twence will continue to do business on the same footing and welcomes all Empyro employees as of January.

Energy Fund Overijssel

Traag, Executive for Energy, Environment and Europe of Provincie Overijssel, welcomes the takeover: “As the provincial authorities of Overijssel, we are working – together with our partners - towards achieving 20% renewable energy in 2023, and an energy neutral province in 2050. Innovation is a significant aspect of the transition to renewable energy. As a province and Energy Fund Overijssel, we – together with the initiators and fellow shareholders – stuck our necks out at the time to put the financing in place. The fact that the market is now interested in operating the pyrolysis plant means that our resources have done their job and can be used again to invest in other projects. We congratulate both BTG-BTL and Twence with this successful takeover and look forward to the further development of pyrolysis as announced by both companies.”

Further information: www.btg-btl.com and www.twence.nl

 

Picture above: The Empyro plant in Hengelo converts biomass into oil, power and steam on a 24/7 basis. Like the nearby Twence waste incinerator, the Empyro plant also sends it excess steam to the neighbouring plant of AkzoNobel, helping them to reduce their natural gas consumption. 

Picture above: Today at the Empyro plant in Hengelo, Gerhard Muggen, Director of BTG-BTL and Empyro, passed the proverbial baton to Marc Kapteijn, Director of Twence.